Aktiv kromatinreglering med hög upplösning i tid och rum

Docentföreläsning av Sebastian Deindl kl 14:00 den 19 oktober 2017 i sal C4:305
"Aktiv kromatinreglering med hög upplösning i tid och rum"

Docentföreläsning: Aktiv kromatinreglering med hög upplösning i tid och rum  

Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet biologi med inriktning mot molekylär bioteknik.

Föreläsare: Sebastian Deindl, PhD

Titel: ”Aktiv kromatinreglering med hög upplösning i tid och rum”  

Datum: kl 14:00 den 19 oktober 2017

Plats: C4:305

Ordförande: professor Johan Elf

Docenturnämndens representant: professor Monika Schmitz

Föreläsningen ges på engelska.

Sammanfattning: För att få plats i cellkärnan packas den genetiska informationen i kompakta strukturer, så kallat kromatin. Många viktiga cellulära processer kräver dock tillgång till cellens genetiska kod och därför sker en kontinuerlig omstrukturering av DNAt för att göra olika sekvenser tillgängliga. Kromatinomvandlarna är en typ av proteinmaskiner som reglerar strukturen på kromatinet efter cellens behov. Dessa enzymer utnyttjar energin från ATP-hydrolys för att dynamiskt förändra eller "omforma" kromatinstrukturen och spelar således en viktig roll i många grundläggande biologiska processer. Dysfunktionella kromatinomvandlare orsakar en mängd olika cancerformer samt ett antal allvarliga utvecklingsstörningar. En mekanisk förståelse av de biokemiska och biofysiska principerna som ligger till grund för kromatinreglering är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla effektiva behandlingsmetoder för dessa sjukdomar.

I föreläsningen ger jag en introduktion till hur vår genetiska information komprimeras till kromatin och granskar hur kromatinomvandlare kan påverka tillgången till DNAt. Dessutom kommer jag att redogöra för kända egenskaper hos kromatinomvandlarna och ge exempel på hur högupplöst mikroskopi och strukturbiologiska metoder kan belysa viktiga aspekter av ännu okända mekanismer.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.

Varmt välkomna!

Docent lecture: ”Mechanisms and regulation of ATP-dependent chromatin remodelers at the single-molecule and atomic level”

Summary: In order to fit into the nucleus, genetic information can be packaged into a highly compact state called chromatin. This packaging of DNA as chromatin regulates many important cellular processes that require access to the cell’s genetic material. One major class of protein machines responsible for regulating the structure of chromatin is the ATP-dependent chromatin remodelers. These enzymes utilize the energy from ATP hydrolysis to dynamically alter or “remodel” the structure of chromatin. They play essential roles in many fundamental biological processes. Dysfunction of chromatin remodeling machines can cause a variety of cancers as well as a number of severe developmental disorders. Dissecting the functional roles of chromatin remodelers and developing novel therapies to combat diseases related to remodeler dysfunction require a mechanistic understanding of the biochemical and biophysical principles underlying chromatin remodeling and its regulation.    

In this lecture I will give an introduction into the packaging of our genetic information into chromatin and review how chromatin remodelers can modulate access to the DNA. Furthermore, I will outline well-known properties of chromatin remodelers and give examples of how single-molecule imaging and structural biology approaches can shed light on important aspects of remodeler function that are still poorly understood.

The lecture, which is a teacher's test for the candidate to be admitted as a ”Docent”, can be followed by students and others with undergraduate knowledge of the subject, but may also be of interest to a broader audience. The lecture lasts 45 minutes and is followed by questions/discussions and will be given in English.

You are cordially invited to attend the lecture!