Vad betyder tilltro till egen förmåga vid återgång i arbete?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum
  • Föreläsare: Åsa Andersén, filosofie doktor vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Fullständig titel: Vad betyder tilltro till egen förmåga vid återgång i arbete efter långtidssjukskrivning eller vid påbörjan av arbete för unga med funktionsnedsättning?

Sjukskrivningar har ökat i Sverige. Framförallt är sjukskrivningar p.g.a. den psykiska ohälsan och den muskuloskeletala ohälsan som har ökat. Presentationen tar upp vilken betydelse self-efficacy har för återgång i/påbörjan av arbete eller studier efter sjukskrivning samt hur den kan stärkas hos individer som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Föranmälan till cff@cff.uu.se eller 018-4716445

Åren 2010 till 2016 ökade antalet sjukskrivningar med 80 % i Sverige. Framförallt är det den psykiska ohälsan som ökat vilket medfört att denna nu utgör den vanligaste orsaken till sjukskrivning, följt av muskuloskeletal ohälsa. Kvinnor är i genomsnitt sjukskrivna oftare och under längre perioder jämfört med män. De senaste 15 åren har även andelen unga i åldern 19-29 år med funktionsnedsättning som får aktivitetsersättning från Försäkringskassan ökat. Fler män än kvinnor beviljas aktivitetsersättning. De främsta orsakerna till att beviljas aktivitetsersättning är psykisk ohälsa och beteendestörning. Dessa unga har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än övriga unga, samtidigt är kunskapen kring vilka insatser som kan bidra till att öka målgruppens möjligheter till etablering på arbetsmarknaden begränsad. På samma sätt som arbetslöshet i unga år är associerat med en negativ hälsoutveckling och ökad risk för framtida sjukskrivning kan långa sjukskrivningar medföra negativa effekter på hälsan med förlängd sjukskrivning och försvårad möjlighet att återgå i arbete som följd. Även en individs self-efficacy kan påverkas negativt av långvarig sjukskrivning. Self-efficacy beskrivs som en individs tilltro till sin egen förmåga att klara en specifik uppgift eller besvärlig situation. Self-efficacy grundar sig i känslor, motivation och hälsotillstånd och har inflytande över vad människor kan göra. Forskning har visat att en individs self-efficacy har betydelse för möjligheten att återgå i/påbörja arbete efter sjukskrivning. Under presentationen går vi igenom vilken betydelse self-efficacy har för återgång i/påbörjan av arbete eller studier efter sjukskrivning samt hur self-efficacy kan stärkas hos individer som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering.