En högre utbildning i ”världsklass”: Discipliner, professioner, institutioner

  • Datum: –19.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Webbsida
  • Arrangör: Den högre utbildningen som forskningsobjekt
  • Kontaktperson: Johan Boberg
  • Konferens

En konferens som syftar till att ge en överblick över det aktuella forskningsläget om den högre utbildningen i Sverige.

Få verksamheter torde vara så komplexa som den högre utbildningen. Universiteten har sina rötter i medeltiden och bärande drag och strukturer lever än i dag kvar från de korporativa sammanslutningar de etablerades som. I takt med samhällets förändring har den högre utbildningen expanderat och kommit att få en allt mer central ställning; nu så betydande att den ses som ett nav i den globala kunskapsekonomin. Detta har bland annat lett till långtgående krav på förändringar av de högre lärosätena. De bör bli mer autonoma och mer företagslika, manar man på från utsidan. Mer professionalism och kollegialt styre, låter det från insidan. Otvetydigt är att alltfler har intressen i vad den högre utbildningen är och gör. Och den centrala frågan är hur verksamheten ska organiseras för att på bästa sätt uppfylla de mål som uppställts.

Svensk högre utbildning är åter i stöpsleven. Just nu pågår en omfattande utredning av styrning och resursfördelning (Strut) som presenterat preliminära utgångspunkter för sitt arbete. Bland annat diskuteras ett mer samlat grepp om utbildning och forskning med en gemensam proposition vart fjärde år, samlade anslag till forskning och utbildning, och en mer långsiktig planering (Övergripande modellförslag 20180104). För att kunna fatta kloka beslut behövs underlag. Konferensen En högre utbildning i ”världsklass”: Discipliner, professioner, institutioner syftar till att ge en överblick över det aktuella forskningsläget om den högre utbildningen i Sverige.

Vi kommer att vända och vrida på begrepp som ”kvalitet”, ”kreativitet” och ”autonomi”. Den högre utbildningen som idé diskuteras och sätts i relation till de sätt som den organiseras på. Det komplexa landskapet av högre utbildning analyseras i termer av institutioner, utbildningar, ämnesområden och discipliner och i förhållande till de finansiella villkoren. I en tid när lärosäten lyfts fram som en allt mer central aktör inom den högre utbildningen ser vi det som angeläget att balansera bilden genom att även poängtera vikten av professioner och discipliner. Den högre utbildningen utbildar allt fler av samhällets professioner och samtidigt utgör de som utbildar en profession i sig: disputerade lärare med uppgift att både undervisa och forska. Mycket tyder dock på att dessa lärare är på väg att deprofessionaliseras. Vilka följder får detta för övriga professioner? Hur påverkas kunskapsutvecklingen av att allt färre beslut fattas av kollegiala organ med bas i disciplinära strukturer? Ytterligare ett tema är internationalisering. Svensk högre utbildning blir allt mindre svensk, samtidigt som vi är långt från en global marknad för högre utbildning. Hur ska denna process förstås, och vad får den för konsekvenser för lokala lärosäten och utbildningar?

 

Program

09.00–10.15
Registrering och kaffe

10.15–10.30
Inledning
Mikael Börjesson och Anna Singer

10.30–11.15
Tema 1: Universitetet som idé
Sharon Rider, Johan Östling och Anders Burman

11.15–12.00
Tema 2: Styrning och ledning
Shirin Ahlbäck Öberg, Lars Engwall och Sverker Gustavsson

12.00–13.15
Lunch

13.15–14.00
Tema 3: Professioner
Ylva Hasselberg, Gunnar Olofsson och Johanna Ringarp

14.00–14.45
Tema 4: Kreativitet och kvalitet
Li Bennich-Björkman och Mia Phillipson.

14.45–15.15
Fika

15.15–16.00
Tema 5: Discipliner och institutioner
Mikael Börjesson, Tina Hedmo, Martin Gustavsson och Ola Agevall

16.00–16.45
Tema 6: Internationalisering
Linda Wedlin, Mikael Börjesson, Lars Engwall och Sharon Rider

16.45–17.30
Konklusion och diskussion: En högre utbildning i ”världsklass”
Leif Lewin och Torsten Svensson

17.30–19.00
Mingel

Anmälan: via denna länk senast 16 maj.

Den högre utbildningen som forskningsobjekt är ett forskningsnätverk vid Uppsala universitet som finansieras av Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.