Hållbar utveckling: dåtid – nutid – framtid

  • Datum: –16.00
  • Plats: Geocentrum Småland
  • Föreläsare: Fil dr Magdalena Kuchler
  • Arrangör: Forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling
  • Kontaktperson: Magdalena Kuchler
  • Telefon: 018-471 6885
  • Docentföreläsning

Institutionen för geovetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet Naturresurser och hållbar utveckling.

Sammanfattning:

Under de senaste tre decennierna har begreppet hållbar utveckling gradvis blivit ett mycket använt "slagord" inom akademin, regeringarna, näringslivet och industrin och det civila samhället. Konceptet har tillämpats i många forskningshandlingar, kursplaner, investeringsportföljer, planeringsstrategier och politiska beslut runt om i världen. Trots tvetydigheten har begreppet hållbar utveckling fått ett långsamt men övertygande brett erkännande som ett väsentligt element av global, nationell och lokal politik, både i utvecklade länder och i utvecklingsländer. Men vad är hållbar utveckling?

Istället för att förklara detta begrepp genom att begränsa det till en specifik definition eller ett visst dokument, är det relevant att lära sig om och kunna förstå hållbar utveckling med avseende till dess ursprung och historiska utveckling samt nuvarande och framtida trender. Med utgångspunkt från de pre-industriella och tidiga industriella bekymren kring naturresursanvändning och befolkningstillväxt, samt genom ökningen av moderna miljörörelser och de stigande spänningarna mellan utvecklade länder och utvecklingsländer under 1960- och 1970-talet, har konceptet uppstått och gradvis utvecklats från ett antal viktiga dokument (t.ex. "Our Common Future") och världstoppmöten (t.ex. Earth Summit i 1992) under andra delen av 1900-talet.

Genom att redogöra för rötterna och utvecklingen av hållbar utveckling ger föreläsningen en översikt över hur konceptet gradvis har formats och utvidgats och vilka viktiga konceptuella förändringar som har inträffat fram till idag. Föreläsningen behandlar också framtida trender och utmaningar som konceptets vidare utveckling står inför.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.

Välkomna!

 

Ordförande: Professor Patrik Rönnbäck

Docenturnämndens representant: Professor Hemin Koyi