Docentföreläsning: ”Modellering av makromolekylers struktur utifrån jonrörlighetsspektrometri”

  • Datum: –12.15
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:305 (Husargatan 3, Uppsala)
  • Föreläsare: Tekn dr Erik Marklund
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - BMC
  • Kontaktperson: Erik Marklund
  • Telefon: 018-471 4562
  • Docentföreläsning

Institutionen för Kemi – BMC inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet biokemi.

Den molekylära strukturen hos biologiska makromolekyler såsom proteiner och DNA är starkt kopplad till deras funktioner. Kunskap om deras struktur är därför till stor hjälp för att förstå hur de fungerar samt för att hitta nya sätt att manipulera dem för bioteknologiska eller terapeutiska ändamål. Makromolekyler hittas vanligen i en vattenlösning och evolutionen har anpassat dem därefter. Nya landvinningar inom masspektrometri och jonrörlighetsspektrometri (ion mobility spectrometry) har möjliggjort mätningar av intakta makromolekylära komplex och kan ge värdefull information om deras struktur, även i fall som är svåra att hantera med andra metoder. Datormodellering har blivit en självklar del i skapandet av strukturell förståelse för den experimentella datan och arbetet med att utveckla beräkningsmetoder för det ändamålet har fortskridit väsentligen på senare tid.

I den här föreläsningen kommer jag att redogöra för de principer och metoder som används för jonrörlighetsbaserad strukturbiologi, sätta dem i sitt sammanhang, samt skissa en bild av områdets framtid.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Ordförande: professor Adolf Gogol
Docenturnämndens representant: professor Mikael Widersten