Naturresurser och hållbar utveckling: energidimensionen

  • Datum: –11.00
  • Plats: Campus Gotland Sal E22
  • Föreläsare: Dr Heracles Polatidis
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Heracles Polatidis
  • Docentföreläsning

Institutionen för Geovetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet naturresurser och hållbar utveckling

Sammanfattning:

Världens naturresurser är kapitaltillgångar som inkluderar alltifrån mark, vatten, luft, mineraler, skogar och fiske, till vilda djur och växter. Dessa resurser utgör basen för allt liv samt för de ekosystemtjänster som konsumtion och allmännyttiga tjänster är beroende av. Trots det så är tillgångarna i många fall starkt påverkade av kvalitetsförsämring och utarmning. Med en hållbar hantering av naturresurser avses användningen ske på ett sätt där hänsyn tas till samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga, tekniska och resursbaserade egenskaper samtidigt som optimala avvägningar identifieras. Föreläsningen kommer att fokusera på hållbar förvaltning av energiresurser, både konventionella och förnybara. Här presenteras energiresursernas viktigaste egenskaper, användning inom ramen för nuvarande energisystem, identifierade hållbarhetsdimensioner samt sammanfattningsvis bra sätt för ett effektivt beslutsfattande. Därefter presenteras relaterad, aktuell och modern forskning samt specifikt pågående forskning på Institutionen för geovetenskap Campus Gotland. Föreläsningen kommer även att bidra med förslag till vidare forskning. Vi är nu i inledningen av en energiomställning som snabbt accelererar mot en ny fas. Denna fas måste präglas av hänsyn och en balans mellan resurser, klimat, människors hälsa, ekosystemens resiliens samt samhällets välfärd. Föreläsningen kommer att ges på engelska.

Ordförande: Prof. Kristofer Gamstedt

Docenturnämndens representant: Prof. Hemin Koyi

Välkomna!