Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar

  • Datum: –12.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Arrangör: Svenska kyrkan och Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Kontaktperson: Carl-Gösta Ojala
  • Seminarium

Välkomna till ett öppet seminarium om återbördande av samiska mänskliga kvarlevor arrangerat av Svenska kyrkan och Uppsala universitet. Anmälan behövs!

Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar

- Historiska perspektiv, aktuella debatter och vägar framåt

Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar, vilka insamlats som del av anatomisk och rasbiologisk forskning, är en omdiskuterad och starkt laddad fråga. Såväl den historiska bakgrunden, på vilket sätt och i vilket syfte dessa kvarlevor insamlades, som frågan om samlingarnas framtid, väcker starka reaktioner. Sametinget och samiska aktivister har under lång tid fört fram krav på återföring och återbegravning. Dessa krav är del av en bredare diskussion om samiska urfolksrättigheter och större samiskt självbestämmande i kulturarvsfrågor. Hur kan vi bearbeta det mörka arvet från rasbiologi och gravplundring, och hur skulle upprättelse för det samiska folket kunna se ut?

Svenska kyrkan har också lyft denna fråga som del av en större försoningsprocess med det samiska folket, och har tagit initiativ till en serie rundabordssamtal om samiska mänskliga kvarlevor, med olika parter såsom Sametinget, museer och nationella myndigheter. I dag diskuteras repatrierings- och återbegravningsfrågor runt om i världen, med exempel på såväl konflikt som samarbete. Forsknings- och museivärlden har också ett stort ansvar att diskutera etiska aspekter kopplade till denna fråga och att kritiskt granska sin egen historia.

Med detta seminarium vill vi bidra till ökad kunskap om och förståelse för denna komplexa fråga, genom att belysa såväl historiska perspektiv som aktuella repatrieringsprocesser i Sverige i dag, och bidra till en fördjupad dialog kring utmaningar, möjligheter och vägar framåt.

Program:

09.15 – 09.30: Inledande ord

Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan

09.30 – 09.50: Samlingarnas historiska bakgrund och aktuella repatrieringsdebatter

Carl-Gösta Ojala, forskare, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

09.50 – 10.10: De anatomiska samlingarna vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

Anne Ingvarsson, 1:e antikvarie, Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

10.10 – 10.30: Repatrieringsprocessen i Lycksele 2019 – en planerad återbegravning

Mikael Jakobsson, ordförande i Lycksele sameförening, medlem i Sametingets etiska råd

Olle Thoors, informatör på Svenska kyrkan, Södra Lapplands pastorat

Adriana Aurelius, projektledare repatriering, Lycksele kommun

10.30 – 10.50: Samiska perspektiv på repatriering och återbegravning

Rose-Marie Huuva, poet, konstnär

10.50 – 11.10: Fikapaus

11.10 – 12.00: Paneldiskussion, med tid för frågor från publiken

Föredragshållarna samt Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Moderator: Katarina Pirak Sikku, konstnärlig ledare, forskare, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Seminariet är öppet för alla intresserade, men anmälan behövs.

Varmt välkomna!

Kontakt:

Lisbeth Hotti, Svenska kyrkan: lisbeth.hotti@svenskakyrkan.se

Carl-Gösta Ojala, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet: carl-gosta.ojala@arkeologi.uu.se

Ytterligare information