Integrering av terrestra och akvatiska kolflöden – en nyckel för att förstå landskapets kolbalans

  • Datum: –14.00
  • Plats: Geocentrum Norrland II
  • Föreläsare: Fil dr Marcus Wallin
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Marcus Wallin
  • Docentföreläsning

Institutionen för Geovetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet Geovetenskap med inriktning Miljöanalys.

Sammanfattning: För att förstå det mänskliga inflytandet på klimatet är ett grundläggande krav en korrekt beskrivning av kolcykeln inklusive dess olika tidsskalor för kolomsättningen. En del av detta är att förstå i vilken grad terrestra system fungerar som en källa eller sänka för atmosfäriskt kol. Traditionellt har mätningar av det vertikala utbytet av kol mellan mark och atmosfär använts för att svara på denna fråga. Den laterala exporten av kol från mark till vatten har emellertid ofta försummat i denna massbalansövning, vilket resulterat i en överskattning av det terrestra upptaget av kol. Denna föreläsning kommer att lyfta fram behovet av att integrera terrestra och akvatiska kolflöden för att korrekt kunna beskriva landskapets kolbalans. Fokus kommer att ligga på det boreala landskapet, ett mosaikliknande landskap av skog, våtmarker, sjöar och vattendrag som rymmer en stor del av de globala kollagret i mark och vegetation. Föreläsningen kommer att innehålla en överblick samt detaljerade exempel på akvatisk kolexport från olika terrestra system och dess relation med det vertikala utbytet av kol. De främsta källorna till den laterala kolexporten kommer identifieras och dessutom vad som händer när kolet når vattendrag, dessutom kommer bestämmas om kolet tillhör den nutida kolomsättningen eller om gamla kollager mobiliseras. Tidsaspekten är kritisk eftersom förändringar i klimat och markanvändning kan förändra kolkällona med en potentiellt negativ återkoppling på kolomsättningen och i förlängningen klimatet.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Ordförande: professor Giuliano Di Baldassarre

Docenturnämndens representant: professor Hemin Koyi

Välkomna!