Återanvända eller återvinna? Li jonbatterierna och slaget om övergångsmetallerna

  • Datum: –17.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Föreläsare: Tekn dr Annika Ahlberg Tidblad
  • Arrangör: Oorganisk kemi
  • Kontaktperson: Daniel Brandell, Kristina Edström
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning

Klimatkrisen driver på omställningen mot hållbara transporter och förnybar energiförsörjning vilket skapat en ”batterirevolution” där litiumjonbatterierna intar en framträdande roll tack vare hög elektrisk prestanda. Upprättandet av en cirkulär ekonomi för batterivärdekedjan bedöms som nödvändig för att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar och för att säkra tillgången på strategiska grundämnen och material som behövs i framtida elbils- och energilagringsbatterier. Samtidigt höjs varnande röster för den miljöbelastningen som Li jonbatteriproduktions-  och återvinningsprocesser medför. Miljökonsekvenserna anses kunna mildras genom återbruk av fordonsbatterierna i andra applikationer som förlänger batteriernas livslängd väsentligt och senarelägger tidpunkten då återvinning är aktuell. Följaktligen kommer de ämnen som idag används vid celltillverkning vara uppbundna under lång tid, 20-30 år, innan de åter blir tillgängliga för att tillverka nya batterier eller kan nyttjas i andra produkter.

Nyproduktion av batterier med återvunnet material skapar nya utmaningar, då material som utvinns ur ett avfallsflöde kan förväntas ha en annan sammansättning  än direktframställda material i form av föroreningar. Såväl elektrokemisk aktivitet och energieffektivitet kan påverkas i negativ riktning.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!