Den goda forskningsmiljön – finns den och hur skapar man den?

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2 (samt över Zoom)
  • Föreläsare: Lena Claesson-Welsh (UU), Johan Elf (UU) och Bo Rothstein (GU)
  • Webbsida
  • Arrangör: HERO – Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt
  • Kontaktperson: Johan Boberg
  • Seminarium

Detta forskningsetiska samtal om den goda forskningsmiljön inleds av tre seniora och högt respekterade forskarkolleger – Lena Claesson-Welsh (UU), Johan Elf (UU) och Bo Rothstein (GU) – som, utifrån sina olika forskningsfält, har mängder av erfarenheter att dela med sig.

Trots att det inte finns en ”one size fits all” för hur en god forskningsmiljö skall se ut, känns en sådan lätt igen. De goda normerna, det kreativa samtalet, frimodigheten som gör att idéer och tankar kan lyftas och öppet kritiseras, öppenheten, den inre intellektuella kritiken och, som en naturlig följd, attraktiviteten för yngre medarbetare, och de goda möjligheterna att bidra till framväxten av ny kunskap. En sådan miljö gynnar god forskningssed och motverkar dålig. Men hur skapar man den?

Anmälan: kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se> senast 22 november (Zoom-länk distribueras till anmälda).

Om serien Forskningsetiska samtal
Seminarieserien Forskningsetiska samtal arrangeras av Bengt Gerdin och Kerstin Sahlin i samarbete med HERO vid Uppsala universitet. Seminarierna är öppna för alla intresserade såväl inom Uppsala universitet som i landet i övrigt.

I serien Forskningsetiska samtal diskuteras breda frågor med relevans för de flesta delar av vårt universitet. Om vår serie faller väl ut hoppas vi kunna skapa en plattform för samtal om allt från oredlighet och etikprövning, om hur jäv och meriter värderas, om möjligheter och begränsningar i att använda olika typer av forskningsmaterial, om finansiärernas reella makt över forskningens innehåll, om etiska överväganden som görs eller inte görs i universitetens internationella samarbeten och utbyten, till det kollegiala samtalet och dess begränsningar inom universitetet. Andra viktiga frågor att reflektera över är hur det forskningsetiska arbetet bedrivs och hur goda forskningsnormer understöds inom universitet och i forskningslandskapet i övrigt. Dessutom utgör forskningsetik ett i sig viktigt forskningsområde.