Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Föredraget är kostnadsfritt och ges digitalt via zoom. Obligatorisk föranmälan.
  • Föreläsare: Emma Laurin, filosofie doktor och universitetslektor i utbildningssociologi vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Barn med neuropsykiatriska diagnoser har ökat kraftigt i antal under 2000-talet. De allt vanligare men alltjämt kontroversiella diagnoserna är inte bara av betydelse för de diagnostiserade själva utan hanteras och debatteras i många delar av samhället. Inte minst har de kommit att spela roll i familjen och i skolan. Under föredraget berättar Emma Laurin om en studie av mödrars utbildningsstrategier för sina barn, bland mödrar till barn med autism och ADHD. Studien ingår i Laurins avhandling Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm (2021). Mödrarna i studien erfor att de, som mödrar, bar ett tungt individuellt ansvar för sina barns skolgång. De hamnade ofta i en strid med sina barns skolor om hur barnen borde förstås, ansvar, resurser och skuld. I denna strid var barnens diagnoser men också mödrarnas sociala, kulturella och ekonomiska kapital av central betydelse.