Disputation: Rättslig operationalisering av företags samhällsansvar. Särskilt om avtalsrätt, köprätt, konsumentköprätt, marknadsföringsrätt och aktiebolagsrätt

  • Datum:
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69548208626
  • Doktorand: Lovisa Halje
  • Arrangör: Juridiska institutionen
  • Kontaktperson: Estelle Lerceteau-Köhler
  • Disputation

Lovisa Halje disputerar i civilrätt.

Opponent: Professor Ellen J. Eftestøl, Helsingfors universitet och Oslo universitet

Betygsnämnd:
Professor Johan C. Bärlund, Helsingfors universitet
Professor Gustaf Sjöberg, Stockholms universitet
Docent Sandra Friberg, Uppsala universitet

Suppleant: Docent Magnus Strand, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen: Professor Daniel Stattin, Uppsala universitet


Om boken:

Avhandlingen behandlar företags samhällsansvar (ofta (corporate social responsibility, CSR, eller företags hållbarhetsansvar) i ett rättsligt perspektiv. I avhandlingen beskrivs möjligheterna att operationalisera samhällsansvar rättsligt i följande rättsområden: avtalsrätt, köprätt och konsumentköprätt, marknadsföringsrätt och aktiebolagsrätt. Rättslig operationalisering förutsätter för det första förankring i rätten och för det andra ansvarsutkrävandemekanismer. I avtalsrätten förankras samhällsansvar genom att samhällsansvarsvillkor anses följa av ett avtal, och i köprätten och konsumentköprätten bygger den rättsliga förankringen på att en brist i samhällsansvarshänseende betraktas som fel. Marknadsföringsrättslig förankring sker när samhällsansvarspåståenden utgör otillbörlig marknadsföring och aktiebolagsrättsligt är möjligheterna att skriva in samhällsansvarsklausuler i bolagsordning, stämmoanvisningar, ersättningspolicy och i styrelsens anvisningar och riktlinjer relevanta. Ett kompletterande syfte i avhandlingen är att beskriva regleringskontexten som kringgärdar företags samhällsansvar. Undersökningen resulterar i en kartläggning av beröringspunkter mellan rätten och företags samhällsansvar, och ger en grund för jämförande iakttagelser och vidare rättsvetenskaplig forskning om företags samhällsansvar.