AI4Research: AI-reglering i EU – samspelet mellan framtidens olika ramverk

  • Datum: –14.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/65588639937
  • Föreläsare: Béatrice Schütte, University of Helsinki
  • Webbsida
  • Arrangör: AI4Research
  • Kontaktperson: Cecilia Alsmark
  • Telefon: 0737078418
  • Seminarium

Behovet av att reglera ny teknik såsom artificiell intelligens har funnits på EU-institutionernas dagordning i några år nu. Samtidigt som de erkänner digitaliseringens potentiella fördelar är de också medvetna om de inneboende riskerna när det gäller grundläggande rättigheter, såsom skydd av personuppgifter, privatliv och icke-diskriminering, liksom för säkerheten och ett effektivt ansvarssystem.

Ett av de viktigaste målen är därför att införa pålitlig AI och undvika rättslig fragmentering mellan medlemsstaterna, för att på så sätt skapa klarhet och rättssäkerhet för alla berörda aktörer: utvecklare, offentliga myndigheter, företag och konsumenter. 

Flera förslag till lagstiftningsreformer har lagts fram under de senaste åren, och även befintliga ramar som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är tillämpliga på AI.

I framtiden kommer flera olika regelverk att gälla parallellt för ny teknik och behandla olika aspekter, såsom övergripande säkerhet (Rättsakten om Artificiell Intelligens), ansvar, etiska frågor och skyldigheter för online-plattformars operatörer som använder algoritmer och samlar in data. 

Det är därför avgörande att alla dessa rättsakter är samordnade. Syftet med detta bidrag är att ge en översikt över befintlig och framtida lagstiftning som är tillämplig på artificiell intelligens och att peka på de kritiska aspekterna när det gäller deras framtida samspel.