Docentföreläsningi: Att bryta och bilda bindningar – en resa i kuperat landskap, mellan modell och verklighet

  • Date:
  • Location: Biomedicinskt centrum, BMC BMC A7:111a
  • Lecturer: Fil. dr. Anita Hussénius
  • Organiser: Institutionen för kemi - BMC
  • Contact person: Anita Hussénius
  • Phone: 471 5795 alt. 0703-828266
  • Docentföreläsning

Institutionen för Kemi-BMC inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet Kemi. Föreläsningen ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och ges på svenska.

Sammanfattning:

Kemiska reaktioner innebär att bindningar mellan atomer bryts och bildas. Kunskap om sådana processer utgör en central del av det fält som kemiämnet omfattar. I förståelsen av vad som sker när bindningar bryts och bildas befinner vi oss i ett gränsland mellan vad som kan ses/inte ses, vad som kan studeras/ännu inte kan studeras, vad vi vet eller tror oss veta och vad vi inte vet. Som hjälp för förståelsen använder vi oss av modeller och begrepp med givna definitioner, vilka tillsammans blir ett kitt för mellanmänsklig kemikommunikation i undervisning, forskning, i artiklar, forskningsansökningar och i populärvetenskapliga sammanhang. Vissa begrepp har karaktären av att vara trösklar på vägen till en djupare kemisk förståelse (tröskelbegrepp); de kännetecknas bl.a. av att de ofta är svåra att förstå, att när de väl överbryggats så har de åstadkommit en avgörande förändring i sättet att tänka, samt att de är irreversibla, dvs att de mer eller mindre permanent förändrar individens tänkande.

I den här föreläsningen kommer jag att utifrån några exempel diskutera modelltänkande, tröskelbegrepp och andra aspekter av betydelse för påbörjandet av en resa in i kemins värld.

Ordförande är professor Helena Grennberg.
Docenturnämndens representant vid föreläsningen är professor Adolf Gogoll.